JavaScript中6个正则匹配总结(test/match/search/replace/split/exec)

学习笔记 马富天 2016-05-18 16:36:49 122 0

【摘要】在JavaScript中,我们使用正则表达式进行字符串匹配的情况是非常多的,简单总结了一下JavaScript中所有与正则表达式相关的方法。

test():检测字符串中是否包含匹配的字符串,返回值:true/false

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = "www.mafutian.net"; 
 3.   var reg = /mafutian/; 
 4.   var ret = reg.test(str); 
 5.   console.log(ret);	//	true
 6. </script>

match():根据匹配规则进行正则匹配,如果匹配成功,返回匹配结果,如匹配不到返回null

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = "My name is Mike";  
 3.   var reg = /m/ig; 
 4.   var ret = str.match(reg); 
 5.   console.log(ret); //["M","m", "M"]  
 6. </script>

search():根据pattern进行正则匹配,如匹配到一个结果,则返回它的索引数,否则返回-1

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = "My name is Mike"; 
 3.   var reg = /m/; 
 4.   var ret = str.search(reg); 
 5.   console.log(ret); // 5
 6. </script>

replace():根据pattern进行正则匹配,把匹配结果替换为replacement

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = "My name is Mike"; 
 3.   var pattern = /m/g; 
 4.   var ret = str.replace(pattern, "I"); 
 5.   console.log(ret); //	My naIe is Mike
 6. </script> 

split():根据pattern进行正则分割,返回一个分割的数组

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = 'http://www.mafutian.net/'; 
 3.   var reg = /\W/;
 4.   var ret = str.split(reg);
 5.   console.log(ret); //	["http", "", "", "www", "mafutian", "net", ""]
 6. </script>

exec():对string进行正则处理,并返回匹配结果.array[0]为原字符串,array[i]为匹配在整个被搜索字符串中的位置

 1. <script type="text/javascript"> 
 2.   var str = "My name is Mike";  
 3.   var reg = /i\B/g;  
 4.   var ret = reg.exec(str); 
 5.   console.log(ret); //	["i", index: 8, input: "My name is Mike"]
 6. </script>

版权归 马富天PHP博客 所有

本文标题:《JavaScript中6个正则匹配总结(test/match/search/replace/split/exec)》

本文链接地址:http://www.mafutian.net/117.html

转载请务必注明出处,小生将不胜感激,谢谢! 喜欢本文或觉得本文对您有帮助,请分享给您的朋友 ^_^

0

0

上一篇《 如何通过伪静态禁止某IP访问服务器 》 下一篇《 Sublime Text 3操作基本简介 》

暂无评论

评论审核未开启
表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情 表情
验证码

TOP10

 • 浏览最多
 • 评论最多